Rally Hungary 2019 - ERC, ORB - Gy1 - Production Car Kupa

Rallylive.hu - Production Car Kupa - Gy1 szakasz eredmény
# Versenyző - Navigátor
#rajt.sz autó

Kat.
Idő Kül. km/h
1.
-
#57 Mitsubishi Lancer EVO IX.
RC2
2:03.1
70.2
2.
-
#58 Mitsubishi Lancer EVO IX.
RC2
2:04.3 +1.2
+1.2
69.5
0.50
3.
-
#56 Mitsubishi Lancer EVO IX.
RC2
2:04.6 +1.5
+0.3
69.3
0.62
4.
-
#55 Mitsubishi Lancer EVO IX.
RC2
2:05.2 +2.1
+0.6
69.0
0.88
5.
-
#53 Mitsubishi Lancer EVO IX.
RC2
2:05.6 +2.5
+0.4
68.8
1.04
6.
-
#54 Mitsubishi Lancer EVO IX.
RC2
2:06.9 +3.8
+1.3
68.1
1.58
Rallylive.hu - Production Car Kupa - Gy1 összetett eredmény
# Versenyző - Navigátor
#rajt.sz autó

Kat.
Idő Kül. km/h
1.
-
RC2
2:03.1

70.2
2.
-
RC2
2:04.3
+1.2
+1.2
69.5
0.50
3.
-
RC2
2:04.6
+1.5
+0.3
69.3
0.62
4.
-
RC2
2:05.2
+2.1
+0.6
69.0
0.88
5.
-
RC2
2:05.6
+2.5
+0.4
68.8
1.04
6.
-
RC2
2:06.9
+3.8
+1.3
68.1
1.58