Parasznya - Lyukóbánya 2020 - Rally3 - Időterv

2020. szeptember 27. (vasárnap)
Gy1 Parasznya - Lyukóbánya /1 5.9 km befejeződött 08:00
Gy2 Lyukóbánya - Parasznya /1 5.7 km befejeződött 09:30
Gy3 Parasznya - Lyukóbánya /2 5.9 km befejeződött 11:00
Gy4 Lyukóbánya - Parasznya /2 5.7 km befejeződött 12:30
Gy5 Parasznya - Lyukóbánya /3 5.9 km befejeződött 14:00
Gy6 Lyukóbánya - Parasznya /3 5.7 km befejeződött 15:30
Napi: 34.8 km
Összesen: 34.8 km